ཚོང་འབྲེལ་བདག་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ པཱན་ཡ་པི་ཝཊ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་བདག་སྐྱོང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཡོདཔ།- ༡༣/༠༤/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐཱའི་ལེནཌ་ པཱན་ཡ་པི་ཝཊ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་ ཚོང་འབྲེལ་བདག་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཙམ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།