ཞི་གཡོག་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༡-༡༢/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ རང་ནང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་རིམ་ ཐེངས་༡ པ།- ༡༣/༠༣/༢༠༡༩།

སྤྱི་ཚེས་ ༡༡-༡༢/༠༣/༢༠༡༩ ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ རང་ནང་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ བཀོད་ཁྱབ་ ༢༤ གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡུ་ཨེས་ཨེ་རང་ནང་ཞིབ་འཚོལ་སྤེལ་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་འཚོར་དྲག་པོའི་བློ་རིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཁ་གསལ།