ཞི་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་ནང་འཐུས་མི་འབད་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡ ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།- ༢༩/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཨང་ ཞི་ལྷན་/པི་པི་དྲི་/དྲབ་ལུ་ཡུ་-༣/༢༠༡༥/༡༢༨༢ སྤྱི་ཚེས་༡༢/༡༡/༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་གསལ་ ཞི་གཡོག་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་གྱི་དོན་ལུ་ འཐུས་མི་འབད་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ཞག་དུས་སྤྲོད་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཟླ་ངོ་༡ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༠༢/༢༠༡༦ ཚུན་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཞི་གཡོག་ཕན་བདེའི་ལས་འཆར་གྱི་འཐུས་མི་འབད་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན།  ཁ་གསལ།