ཞི་གཡོགཔ་ལུ་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར།- ༡༦/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐཱའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་འོག་ལུ་ ཡོངས་རྫོགས་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ མཁའ་འགྲུལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༢ ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།