འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་ ཡང་བསྐྱར་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༣༡/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།