འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༡༥ ལོའི་ ཡང་བསྐྱར་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གཙོ་རིམ་གསལ་བསྒྲགས།- ༧/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༡༥ ལོའི་ ཡང་བསྐྱར་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གཙོ་རིམ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

༡.མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་རིག་གི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།

༢.མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་འོག་མའི་མི་དམང་བདག་སྐྱོང་/དངུལ་འབྲེལ་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།

༣.འཕྲུལ་རིག་གི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།