འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་kཐོ་གཏུག་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༦/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༡༦ ལོའི་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་མི་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།