འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༢༠ གི་དངོས་གཞི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་གྲུབ་འབྲས།- ༡༨/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་མཐོ་གཏུག་གི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ ཡིག་ཐོག་དང་ངག་ཐོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐུགས་ཚད་གུར་མཐོ་གཏུག་བཙུགས་མི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་སྐུགས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།