འབྲུག་ཞི་གཡོག་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༡༥ འི་ ཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས།- ༥/༠༩/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་རྒྱུགས་༢༠༡༥ འི་ ཐོ་གཏུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།