ཡང་བསྐྱར་ཁྱབ་བསྒྲགས། རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་ཞི་གཡོག་པའི་སྐབས་གཡོག- ༩/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་སྐབས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གཉིས་ཀྱི་ས་སྟོང་ཡོད་པའི་ཡང་བསྐྱར་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།