ཡང་བསྐྱར་ཁྱབ་བསྒྲགས།- ༢༧/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་འདི་གི་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༨ ཚུན་ ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

འོས་ཚད་དང་གཞན་ཡིག་རིགས་བཙུགས་དགོ་མི་གི་དོན་ལུ་ ཧེ་མའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་ RCSC/HRS(02)2016/4773, dated June 9, 2016    འདི་ནང་གཟིགས་གནང་།