ཡང་བསྐྱར་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།་(ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་)- ༢༧/༠༣/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་ཚུའི་གོ་གནས་གུ་ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།