རྒྱ་གཞུང་གི་སློབ་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ།- ༢༤/༠༥/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་  ང་ཆོས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྒྱ་གཞུང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།