རྒྱ་གཞུང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།- ༡༡/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱ་གཞུང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལོའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།