རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེར་གྲུབ་འབྲས།- ༡༤/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།