སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་གི་མི་དམང་འཛིན་སྐྱོང་ནང་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོདཔ།- ༡༢/༠༥/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ལཱལ་བྷ་དུར་ཤ་ཧཱསི་ཏི་རི་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་བདག་སྐྱོང་དང་ཇ་ཝ་ཧར་ལཱལ་ནེ་ཧི་རུ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་བྱིན་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།