རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།- ༡༤/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འབད་བའི་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།