རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལཱ་གཡོག་༢༠༢༡།- ༡༣/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོའི་རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལཱ་གཡོག་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།