རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་པའི་གནས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༥ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ།- ༢/༠༤/༢༠༡༩།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ རྩ་ཚན་ ༢༦ པའི་དོན་ཚན་ ༣ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་འཐུས་མི་བཞི་གི་གནས་ཡུན་ལོ་ངོ་ ༥ པོ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༩/༠༣/༢༠༡༩ ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁ་གསལ།