རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཡིག་ཚང་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས།- ༣༠/༠༩/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༧ ཕྱི་སེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།