རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༦/༠༤/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་ཐོག་ཨིན་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།