རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་གྱི་གཡོག་གི་སྟོང་གི་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས།- ༥/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༨༧ ཅན་མ་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༠༩/༢༠༡༥ ལུ་ ཀུན་གཏོགས་འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་གདམ་འཐུ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་ བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ་ནང་ མདོ་ཆེན་སྦེ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད། ཁ་གསལ།