རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་གོ་གནས་ས་སྟོང་གྱི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་གདམ་འཐུ་ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོད།- ༡༢/༠༩/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་གྱི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ མི་གྲངས་བདུན་གདམ་འཐུའི་ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁ་གསལ།