རྩིས་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པ་ལས་ ༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་དོན་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་གསརཔ་བཟོ་ཡོདཔ།- ༧/༠༧/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལས་སྡེ་ག་ར་ལུ་ ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འབྲི་ཤོག་གསརཔ་བཟོ་ཡོད་པའི་ བརྡ་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན། ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ཡང་ མི་ངོ་རང་སོའི་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིནམ་དང་ ཧེ་མའི་ལཱ་ཤུལ་དབྱེ་དཔྱད་འདི་ ད་རིས་གསརཔ་བཟོ་ཡོད་པའི་ སྤྱོད་ལམ་ལྕོགས་གྲུབ་འདི་གིས་འགབ་ནི་ཨིན།  ཁ་གསལ།