ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། (ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར།)- ༨/༠༣/༢༠༡༩།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱོགས་མཐུན་གནས་སོར་གྱི་ཐོག་ལུ་མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།