ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༧/༠༦/༢༠༡༨།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཡིག་སྐྱེལ་པ་༡ གི་ས་སྟོང་ཡོདཔ་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་། ཁ་གསལ།