ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༤/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཉམ་བསྡབས་ཁག་འབག་ཐོག་ལུ་ གཤམ་ལུ་འཁོད་པའི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།