ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡༥/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྟོབས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།