ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༡/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།          མདོ་ཆེན།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།   བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ
ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད།
ལས་སྡེ།          སླར་བྱུང་གློག་མེ་ལས་ཁུངས། བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག

ཁ་གསལ།