ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༡/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཡོག་ཐོག་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ གཤམ་གསལ་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།          མདོ་ཆེན།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།   བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ
ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ། གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད།
ལས་སྡེ།          ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་།

ཁ་གསལ།