ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡/༠༤/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ གཡོག་གི་ས་སྟོང་ཡོད་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།