ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༠/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དང་འདོད་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ གཤམ་གསལ་གྱི་མཉམ་སྡེབ་ཁག་འབག་གི་ས་སྟོང་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།