ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡༩/༠༧/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་ ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།           དེད་གཡོགཔ་༣ པ།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།   ལག་ལེན་༤ པ་ ཀ

ཤེས་ཚད།            སློབ་རིམ་༨ པའི་ཤེས་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་                    ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་མི།

ས་སྟོང་།            

ལས་སྡེ།            རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་།   ཁ་གསལ།