ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༡༩/༠༧/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།