ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།- ༢༤/༠༤/༢༠༡༨།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་མི་དང་འདོད་ཅན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་མཉམ་སྡེབ་ཁག་འབག་གི་ས་སྟོང་ཚུ་ནང་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་གནང་།ཁ་གསལ།