ས་སྟོང་བསྐྱར་བསྒྲགས། མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས།- ༢༠/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་ས་སྟོང་གི་དོན་ལུ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།