ས་སྟོང་བསྐྱར་བསྒྲགས།- ༢༡/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གཤམ་འཁོད་ས་སྟོང་ནང་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།