སུཡི་ཌིཤ་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༢/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སུའི་ཌིཤ་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦/༢༠༡༧ ལོའི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་༡ དང་༢ ཀྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།