སེམས་དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྐྱིད་གནས།- ༤/༠༣/༢༠༡༩།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ སེམས་ལྡན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་གི་མཁན་པོ་ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་དང་སློབ་དཔོན་བཀྲིས་ དེ་ལས་སློབ་དཔོན་པདྨ་གསུམ་གྱིས་གཙོ་པའི་བཀོད་ཁྱབ་དང་མཁས་མཆོག་ དེ་ལས་ཁྱད་རིག་གོ་གནས་ནང་ཨིན་མིའི་ཞི་གཡོགཔ་མི་གྲངས་ ༡༣ གྱིས་ ས་གནས་རྩི་རང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་འབད་ སྤྱི་ཚེས་ ༤-༨/༠༣/༢༠༡༩ ཚུན་ སེམས་དྲན་ཤེས་ཀྱི་སྐྱིད་གནས་ལས་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་བསྒང་ཡོད། ཁ་གསལ།