སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ མདོ་ཆེན་གྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས།- ༡༢/༠༥/༢༠༡༦།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འོག་གི་ ནགས་ཚལ་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ངོ་མིང་  ཕན་ཏོག་ཚེ་རིང་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༧༤ ཅན་མ་དེ་ གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ་བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ་ནང་ མདོ་ཆེན་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།   ཁ་གསལ།