སོ་ནམ་དང་ནགས་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས།- ༡༠/༡༠/༢༠༡༦།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་འོག་གི་སོ་ནམ་ཐོན་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་ལྡུམ་ར་རིག་པའི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ངོམ་ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༥ ཅན་མ་དེ་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།