སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་དངོས་གཞིའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།- ༢/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ངོ་མའི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་ཚུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།