སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦/༢༠༡༧ ལོའི་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༡༡/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐུན་འབྲེལ་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་ གཤམ་འཁོད་ལྟར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།