སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ ལོའི་ ནེ་ཧི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་ཕར་འགྱངས།- ༡/༠༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་འཁོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ དང་༢༠༡༧ ལོའི་ ནེ་ཧི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་གསལ།