སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་དོན་ལུ་ ཐའི་ལེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་ལམ།- ༡༧/༡༡/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ཐཱའི་ལེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཐུན་འབྲེལ་ལས་ཚོགས་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།