སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ཐཱའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་འོག་ལུ་ མཁའ་འགྲུལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ།- ༢༦/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ཐཱའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེའི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་འོག་ལུ་ མཁའ་འགྲུལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་གྲུབ་མི་ཚུ་གི་ཐོ་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།