སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་ནང་ མི་དམངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།- ༢༩/༠༦/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་ནང་ མི་དམངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།