སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ནགས་ཚལ་ཞིབ་འཚོལ་སྤེལ་ཁང་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་ཕར་འགྱངས།- ༡༨/༠༥/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ནགས་ཚལ་ཞིབ་འཚོལ་སྤེལ་ཁང་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༩ གི་ཉི་མ་ཆུ་ཚོད་༡༢:༠༠ ཚུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།