སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ནགས་ཚལ་ཞིབ་འཚོལ་སྤེལ་ཁང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ།- ༢༠/༠༥/༢༠༡༦།

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་བརྡ་སྐུལ་ལྷོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ ནགས་ཚལ་ཞིབ་འཚོལ་སྤེལ་ཁང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་ ད་རུང་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་གྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།    ཁ་གསལ།