སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་སློབ་དུས་ལོའི་དོན་ལུ་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོདཔ།- ༩/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ མི་གྲངས་༢༠ ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཧྲིལ་འབུམ་དང་མི་གྲངས་༣༠ ལུ་ བགོ་བཤའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།